ACHTERGROND
De Omgevingsvisie is nieuw. Het is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat in 2022 in werking. Alle gemeenten in Nederland moeten dan een Omgevingsvisie hebben. De Omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen voor de héle gemeente. De visie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed vallen eronder. In de Omgevingsvisie beschrijven we ook hoe we onze samenleving veilig en gezond houden, nu en in de toekomst. In de visie staat wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen.

In de Omgevingsvisie geven we aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen. De Omgevingswet gaat uit van vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief. Daarom geven we aan wat de gemeente doet, maar ook wat inwoners, ondernemers, organisaties en andere partijen in de samenleving kunnen doen.


HOE KWAM DE OMGEVINGSVISIE TOT STAND
De Omgevingsvisie is tot stand gekomen in een serie van bijeenkomsten waarin inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze samenwerkingspartners input leverden. Hiervoor is het volgende proces doorlopen.

Alle inwoners van de gemeente kregen een ansichtkaart waarop ze konden aangeven waar ze trots op waren en wat anders moest. Er zijn circa 150 ansichtkaarten teruggestuurd.

In de eerste helft van 2020 zijn ontwerpavonden gehouden met een groep inwoners en andere belangstellenden. Zij hebben met elkaar in groep gesproken over: de kwaliteiten van de leefomgeving van onze gemeente, de opgaven in de leefomgeving, ideeën om onze leefomgeving aantrekkelijker, vitaler en gezonder te maken en de rollen die inwoners, ondernemers, de gemeente en anderen daarin kunnen spelen. De opbrengsten van de bewonersparticipatie zijn samengevat in een verzameldocument.

In de zomer van 2020 is alle verzamelde inbreng vertaald in een eerste concept van de omgevingsvisie.

In de tweede helft van 2020 is het concept van de omgevingsvisie besproken en verder uitgewerkt, ook nu weer in samenspraak met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze samenwerkingspartners.

We hebben zogenaamde botsproeven gehouden, waarin we de werking van de omgevingsvisie aan een praktijktest hebben onderworpen. De resultaten van de botsproeven zijn hier te raadplegen. Begin 2021 hebben we onze Brabantse en Limburgse buurgemeenten geïnformeerd over de omgevingsvisie. Op 22 maart 2021 is een online publieksbijeenkomst waarin we, in aanloop naar de formele terinzagelegging, alle inwoners en andere geïnteresseerden bijpraten over de visie.

Het ontwerp van de omgevingsvisie heeft van 12 maart tot en met 22 april 2021 ter inzage gelegen. Op 22 maart 2021 is een online publieksbijeenkomst gehouden via Siris. Bekijk de inspraakreacties en de reactie van de gemeente.


WAT IS DE STATUS VAN DE OMGEVINGSVISIE?
De omgevingsvisie is bindend voor de overheid die hem vaststelt, de gemeente Asten in dit geval. Nieuwe plannen en ideeën en gemeentelijk beleid moeten passen binnen de Omgevingsvisie.

De omgevingsvisie gaat uit van wat we uitnodigingsplanologie noemen. In plaats van aan te geven wat we op welke plaats moet komen, geeft de omgevingsvisie een kader voor nieuwe ontwikkelingen. Per deelgebied hebben we beschreven wat we willen koesteren en wat we willen behouden.

De Omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. Daar waar de omgevingsvisie de hoofdlijnen schetst, komen in het omgevingsplan meer concrete regels,  normen en waarden. Het omgevingsplan zal de huidige bestemmingsplannen gaan vervangen.

De omgevingsvisie inspireert en nodigt uit. Heb je als inwoner of ondernemer een plan of idee om iets nieuws te ontwikkelen of te bouwen, dan is de omgevingsvisie in het bijzonder van belang. Aan de hand van de omgevingsvisie  beoordelen we plannen en ideeën die niet passen in het omgevingsplan.

Een initiatief wordt dus door gemeente gewogen aan de hand van de kwaliteiten en opgaven die in de visie zijn benoemd. Onderliggend beleid kan een nadere uitwerking of toelichting hierop bevatten. Dat kan helpen bij het indienen van initiatieven. De gemeente betrekt het onderliggend beleid zo nodig ook bij de afweging van initiatieven.

Er zit geen einddatum aan de omgevingsvisie. Nieuwe inzichten en nieuw beleid worden in de omgevingsvisie verwerkt.


HOE WORDT DE OMGEVINGSVISIE UITGEVOERD?
Realisatie van de ambities uit de omgevingsvisie gebeurt via initiatieven van ondernemers, maatschappelijke organisaties en  (groepen) inwoners. Als die initiatieven bijdragen aan de omgevingsvisie dan zal de gemeente Asten bekijken op welke manier ze die initiatieven kan faciliteren (ja, mits).

Ook de gemeente kan zelf initiatieven nemen, bijvoorbeeld als het gaat om wegen en de openbare ruimte. Net als elke andere initiatiefnemer zal de gemeente moeten aangeven hoe het gemeentelijk initiatief bijdraagt aan de omgevingsvisie.

De Omgevingswet geeft de gemeente de mogelijkheid om voor specifieke gebieden of specifieke onderwerpen een omgevingsprogramma te maken. De hoofdlijnen van ons beleid hebben we opgenomen in de omgevingsvisie. De ambities en doelen die we hebben beschreven kunnen uitgewerkt worden in een programma. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke uitwerking van de Regionale Energie Strategie of de ontwikkeling van het centrum van Asten. Zo’n programma wordt als het ware een verlengstuk van de omgevingsvisie. Omdat de gemeente de hoeveelheid beleidsnotities wil beperken zal er terughoudend worden omgaan met het opstellen van programma’s.


GEEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE
Er is voor deze Omgevingsvisie geen milieueffectrapportage gemaakt. Er worden geen nieuwe locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen aangewezen, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure nodig maken. Er zijn ook geen aanwijsbare ‘m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten opgenomen.


wat is een omgevingsvisie

ACHTERGROND
De Omgevingsvisie is nieuw. Het is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat in 2022 in werking. Alle gemeenten in Nederland moeten dan een Omgevingsvisie hebben. De Omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen voor de héle gemeente. De visie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed vallen eronder. In de Omgevingsvisie beschrijven we ook hoe we onze samenleving veilig en gezond houden, nu en in de toekomst. In de visie staat wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen.

In de Omgevingsvisie geven we aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen. De Omgevingswet gaat uit van vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief. Daarom geven we aan wat de gemeente doet, maar ook wat inwoners, ondernemers, organisaties en andere partijen in de samenleving kunnen doen.


HOE KWAM DE OMGEVINGSVISIE TOT STAND
De Omgevingsvisie is tot stand gekomen in een serie van bijeenkomsten waarin inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze samenwerkingspartners input leverden. Hiervoor is het volgende proces doorlopen.

Alle inwoners van de gemeente kregen een ansichtkaart waarop ze konden aangeven waar ze trots op waren en wat anders moest. Er zijn circa 150 ansichtkaarten teruggestuurd.

In de eerste helft van 2020 zijn ontwerpavonden gehouden met een groep inwoners en andere belangstellenden. Zij hebben met elkaar in groep gesproken over: de kwaliteiten van de leefomgeving van onze gemeente, de opgaven in de leefomgeving, ideeën om onze leefomgeving aantrekkelijker, vitaler en gezonder te maken en de rollen die inwoners, ondernemers, de gemeente en anderen daarin kunnen spelen. De opbrengsten van de bewonersparticipatie zijn samengevat in een verzameldocument.

In de zomer van 2020 is alle verzamelde inbreng vertaald in een eerste concept van de omgevingsvisie.

In de tweede helft van 2020 is het concept van de omgevingsvisie besproken en verder uitgewerkt, ook nu weer in samenspraak met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze samenwerkingspartners.

We hebben zogenaamde botsproeven gehouden, waarin we de werking van de omgevingsvisie aan een praktijktest hebben onderworpen. De resultaten van de botsproeven zijn hier te raadplegen. Begin 2021 hebben we onze Brabantse en Limburgse buurgemeenten geïnformeerd over de omgevingsvisie. Op 22 maart 2021 is een online publieksbijeenkomst waarin we, in aanloop naar de formele terinzagelegging, alle inwoners en andere geïnteresseerden bijpraten over de visie.

Het ontwerp van de omgevingsvisie heeft van 12 maart tot en met 22 april 2021 ter inzage gelegen. Op 22 maart 2021 is een online publieksbijeenkomst gehouden via Siris. Bekijk de inspraakreacties en de reactie van de gemeente.


WAT IS DE STATUS VAN DE OMGEVINGSVISIE?
De omgevingsvisie is bindend voor de overheid die hem vaststelt, de gemeente Asten in dit geval. Nieuwe plannen en ideeën en gemeentelijk beleid moeten passen binnen de Omgevingsvisie.

De omgevingsvisie gaat uit van wat we uitnodigingsplanologie noemen. In plaats van aan te geven wat we op welke plaats moet komen, geeft de omgevingsvisie een kader voor nieuwe ontwikkelingen. Per deelgebied hebben we beschreven wat we willen koesteren en wat we willen behouden.

De Omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. Daar waar de omgevingsvisie de hoofdlijnen schetst, komen in het omgevingsplan meer concrete regels,  normen en waarden. Het omgevingsplan zal de huidige bestemmingsplannen gaan vervangen.

De omgevingsvisie inspireert en nodigt uit. Heb je als inwoner of ondernemer een plan of idee om iets nieuws te ontwikkelen of te bouwen, dan is de omgevingsvisie in het bijzonder van belang. Aan de hand van de omgevingsvisie  beoordelen we plannen en ideeën die niet passen in het omgevingsplan.

Een initiatief wordt dus door gemeente gewogen aan de hand van de kwaliteiten en opgaven die in de visie zijn benoemd. Onderliggend beleid kan een nadere uitwerking of toelichting hierop bevatten. Dat kan helpen bij het indienen van initiatieven. De gemeente betrekt het onderliggend beleid zo nodig ook bij de afweging van initiatieven.

Er zit geen einddatum aan de omgevingsvisie. Nieuwe inzichten en nieuw beleid worden in de omgevingsvisie verwerkt.


HOE WORDT DE OMGEVINGSVISIE UITGEVOERD?
Realisatie van de ambities uit de omgevingsvisie gebeurt via initiatieven van ondernemers, maatschappelijke organisaties en  (groepen) inwoners. Als die initiatieven bijdragen aan de omgevingsvisie dan zal de gemeente Asten bekijken op welke manier ze die initiatieven kan faciliteren (ja, mits).

Ook de gemeente kan zelf initiatieven nemen, bijvoorbeeld als het gaat om wegen en de openbare ruimte. Net als elke andere initiatiefnemer zal de gemeente moeten aangeven hoe het gemeentelijk initiatief bijdraagt aan de omgevingsvisie.

De Omgevingswet geeft de gemeente de mogelijkheid om voor specifieke gebieden of specifieke onderwerpen een omgevingsprogramma te maken. De hoofdlijnen van ons beleid hebben we opgenomen in de omgevingsvisie. De ambities en doelen die we hebben beschreven kunnen uitgewerkt worden in een programma. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke uitwerking van de Regionale Energie Strategie of de ontwikkeling van het centrum van Asten. Zo’n programma wordt als het ware een verlengstuk van de omgevingsvisie. Omdat de gemeente de hoeveelheid beleidsnotities wil beperken zal er terughoudend worden omgaan met het opstellen van programma’s.


GEEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE
Er is voor deze Omgevingsvisie geen milieueffectrapportage gemaakt. Er worden geen nieuwe locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen aangewezen, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure nodig maken. Er zijn ook geen aanwijsbare ‘m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten opgenomen.


wat is een omgevingsvisie