HOE GAAN WE DAT BEREIKEN?
De ambities van deze omgevingsvisie bouwen voort op het gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren. Ondernemers werken samen met inwoners, de gemeente en andere partijen aan de ontwikkeling van Heusden en omgeving. Hier vind je een overzicht van projecten in dit gebied.

Iedereen die wil werken aan nog fijner wonen, werken en verblijven in Heusden en omgeving is van harte uitgenodigd! Bekijk de informatie voor het ontwikkelen van een initiatief.

Ter inspiratie vind je hier voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling.

 • Geothermie en andere vormen van duurzame energieopwekking
 • Educatie: excursies voor jongeren, voorlichting op boerenbedrijven
 • Agrarische innovatie, zoals automatisering in glastuinbouw, nieuwe stalsystemen, insecten als alternatieve dierlijke eiwitbron en agroforestry

WAT WILLEN WE ONTWIKKELEN

Onze ambitie is de ontwikkeling van een toonaangevende, innovatieve agrarische sector rond de kern Heusden. Om dit te bereiken zetten we kennis uit Brainport en Greenport in en stimuleren we de ontwikkeling van broedplaatsen van innovatieve voedselproductie. We bieden ruimte voor een duurzame en verantwoorde agrarische sector, zodat er in 2030 sprake is van minder geur, fijnstof, stikstof, ammoniak, ziektekiemen en uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Binnen deze kaders krijgen sterke bedrijven de ruimte om te blijven ondernemen. Ook is er ruimte voor innovatie of andere teelten, zoals de teelt van nieuwe eiwitten. Voor agrarische bedrijven die stoppen liggen er ook kansen voor niet-agrarische bedrijvigheid. We zien kansen voor meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld door teelt in de open grond te combineren met zonne-energie.

Gezien het sterk agrarische karakter, leent het gebied zich niet voor woningbouw en verblijfsrecreatie. Dit is ook terug te zien in de infrastructuur. Door middel van routering en goede infrastructuur trachten we agrarische verkeerstromen en verkeerstromen met kwetsbare verkeersdeelnemers) te spreiden.

In dit gebied willen we concreet de volgende doelstellingen realiseren:

Transformatie buitengebied

 • Ruimte bieden aan een toekomstbestendige en emissiearme landbouw en glastuinbouw, waarin moderne technologische innovaties een belangrijke rol kunnen spelen.
 • Het terugdringen van emissies en het verbeteren van de luchtkwaliteit (geur, fijn stof, etc.). Ons doel is dat maximaal 12% van de inwoners in de kernen en maximaal 20% van de inwoners in het buitengebied door geur wordt gehinderd. Wij gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de agrarische kaarten van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de gebiedsvisie en verordening Geurhinder en veehouderij.
 • Het versterken van duurzaam bodemgebruik en de ontwikkeling van biodiversiteit. De situatie zoals vastgelegd in de Atlas Natuurlijk Kapitaal is ons vertrekpunt.

Vitale kernen

 • Behoud van de werkgelegenheid en versterken van toekomstbestendige sectoren die ondervertegenwoordigd zijn, zoals dienstverlening, onderzoek en advies. We gaan uit van de economische structuur, zoals vastgelegd door het CBS .
 • Ontwikkelen van een gezonde en activerende leefomgeving, met veilige en aantrekkelijke plaatsen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. We willen de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Brabantse Omgevingsscan.
 • Ontwikkeling infrastructuur, capaciteit wegen en verkeersveiligheid.
 • Versterken van de groenstructuren rondom Heusden. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten.
 • Adequate huisvesting van arbeidsmigranten conform het gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in de Beleidsnotitie Arbeidsmigranten.


Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

 • Opwekken van hernieuwbare energie en alternatieve warmtebronnen voor het aanwezige warmtenet. De situatie zoals vastgelegd in de Regionale Energie Strategie van de Metropoolregio Eindhoven en de  Nationale EnergieAtlas vormt ons vertrekpunt.
 • Vergroten van de klimaatbestendigheid, waaronder het voorkomen van wateroverlast en het tegengaan van hittestress. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten en het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
 • Onderzoeken van alternatieve warmtebronnen voor het aanwezige warmtenet.

WAT WILLEN WE KOESTEREN
In dit gebied wordt hard gewerkt door betrokken ondernemers. Zij zorgen voor werkgelegenheid voor onze inwoners en voor mensen van buiten de gemeente. Diverse tuinders en andere ondernemers zijn vernieuwend bezig om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten en veranderde wensen van de consument. De ondernemers zijn gewend om rekening te houden met de inwoners van Heusden. Ze praten met elkaar over de leefbaarheid van het dorp en de rol van de agrarische sector daarin.

INTRODUCTIE
De agrarische sector is belangrijk voor Asten. In dit deelgebied leidt de concentratie van intensieve landbouw echter tot de uitstoot van teveel fijnstof en tot geuroverlast. Dat is niet goed voor de gezondheid van onze inwoners en voor natuur en milieu. Tegelijkertijd willen we ook dat onze boeren kunnen blijven ondernemen. We staan al met al voor de opgave om de sector te verduurzamen, dat wil zeggen meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van onze inwoners. We werken samen met de landbouwsector en inwoners verder aan een gezonde bodem, verbetering van de water- en luchtkwaliteit en een grotere biodiversiteit. Ook de opwekking van duurzame energie en het vasthouden van water zijn belangrijke opgaven.

agrarisch anders

ACHTERGRONDINFORMATIE
Bij het maken van deze omgevingsvisie hebben we veel informatie verzameld. Deze kun je hier raadplegen. Als je verder nog vragen hebt over je leefomgeving, neem dan gerust contact op met de gemeente.

INTRODUCTIE
De agrarische sector is belangrijk voor Asten. In dit deelgebied leidt de concentratie van intensieve landbouw echter tot de uitstoot van teveel fijnstof en tot geuroverlast. Dat is niet goed voor de gezondheid van onze inwoners en voor natuur en milieu. Tegelijkertijd willen we ook dat onze boeren kunnen blijven ondernemen. We staan al met al voor de opgave om de sector te verduurzamen, dat wil zeggen meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van onze inwoners. We werken samen met de landbouwsector en inwoners verder aan een gezonde bodem, verbetering van de water- en luchtkwaliteit en een grotere biodiversiteit. Ook de opwekking van duurzame energie en het vasthouden van water zijn belangrijke opgaven.

HOE GAAN WE DAT BEREIKEN?
De ambities van deze omgevingsvisie bouwen voort op het gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren. Ondernemers werken samen met inwoners, de gemeente en andere partijen aan de ontwikkeling van Heusden en omgeving. Hier vind je een overzicht van projecten in dit gebied.

Iedereen die wil werken aan nog fijner wonen, werken en verblijven in Heusden en omgeving is van harte uitgenodigd! Bekijk de informatie voor het ontwikkelen van een initiatief.

Ter inspiratie vind je hier voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling.

 • Geothermie en andere vormen van duurzame energieopwekking
 • Educatie: excursies voor jongeren, voorlichting op boerenbedrijven
 • Agrarische innovatie, zoals automatisering in glastuinbouw, nieuwe stalsystemen, insecten als alternatieve dierlijke eiwitbron en agroforestry

WAT WILLEN WE ONTWIKKELEN

Onze ambitie is de ontwikkeling van een toonaangevende, innovatieve agrarische sector rond de kern Heusden. Om dit te bereiken zetten we kennis uit Brainport en Greenport in en stimuleren we de ontwikkeling van broedplaatsen van innovatieve voedselproductie. We bieden ruimte voor een duurzame en verantwoorde agrarische sector, zodat er in 2030 sprake is van minder geur, fijnstof, stikstof, ammoniak, ziektekiemen en uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Binnen deze kaders krijgen sterke bedrijven de ruimte om te blijven ondernemen. Ook is er ruimte voor innovatie of andere teelten, zoals de teelt van nieuwe eiwitten. Voor agrarische bedrijven die stoppen liggen er ook kansen voor niet-agrarische bedrijvigheid. We zien kansen voor meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld door teelt in de open grond te combineren met zonne-energie.

Gezien het sterk agrarische karakter, leent het gebied zich niet voor woningbouw en verblijfsrecreatie. Dit is ook terug te zien in de infrastructuur. Door middel van routering en goede infrastructuur trachten we agrarische verkeerstromen en verkeerstromen met kwetsbare verkeersdeelnemers) te spreiden.

In dit gebied willen we concreet de volgende doelstellingen realiseren:

Transformatie buitengebied

 • Ruimte bieden aan een toekomstbestendige en emissiearme landbouw en glastuinbouw, waarin moderne technologische innovaties een belangrijke rol kunnen spelen.
 • Het terugdringen van emissies en het verbeteren van de luchtkwaliteit (geur, fijn stof, etc.). Ons doel is dat maximaal 12% van de inwoners in de kernen en maximaal 20% van de inwoners in het buitengebied door geur wordt gehinderd. Wij gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de agrarische kaarten van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de gebiedsvisie en verordening Geurhinder en veehouderij.
 • Het versterken van duurzaam bodemgebruik en de ontwikkeling van biodiversiteit. De situatie zoals vastgelegd in de Atlas Natuurlijk Kapitaal is ons vertrekpunt.

Vitale kernen

 • Behoud van de werkgelegenheid en versterken van toekomstbestendige sectoren die ondervertegenwoordigd zijn, zoals dienstverlening, onderzoek en advies. We gaan uit van de economische structuur, zoals vastgelegd door het CBS .
 • Ontwikkelen van een gezonde en activerende leefomgeving, met veilige en aantrekkelijke plaatsen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. We willen de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Brabantse Omgevingsscan.
 • Ontwikkeling infrastructuur, capaciteit wegen en verkeersveiligheid.
 • Versterken van de groenstructuren rondom Heusden. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten.
 • Adequate huisvesting van arbeidsmigranten conform het gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in de Beleidsnotitie Arbeidsmigranten.


Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

 • Opwekken van hernieuwbare energie en alternatieve warmtebronnen voor het aanwezige warmtenet. De situatie zoals vastgelegd in de Regionale Energie Strategie van de Metropoolregio Eindhoven en de  Nationale EnergieAtlas vormt ons vertrekpunt.
 • Vergroten van de klimaatbestendigheid, waaronder het voorkomen van wateroverlast en het tegengaan van hittestress. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten en het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
 • Onderzoeken van alternatieve warmtebronnen voor het aanwezige warmtenet.

WAT WILLEN WE KOESTEREN
In dit gebied wordt hard gewerkt door betrokken ondernemers. Zij zorgen voor werkgelegenheid voor onze inwoners en voor mensen van buiten de gemeente. Diverse tuinders en andere ondernemers zijn vernieuwend bezig om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten en veranderde wensen van de consument. De ondernemers zijn gewend om rekening te houden met de inwoners van Heusden. Ze praten met elkaar over de leefbaarheid van het dorp en de rol van de agrarische sector daarin.

agrarisch anders

ACHTERGRONDINFORMATIE
Bij het maken van deze omgevingsvisie hebben we veel informatie verzameld. Deze kun je hier raadplegen. Als je verder nog vragen hebt over je leefomgeving, neem dan gerust contact op met de gemeente.