HOE GAAN WE DAT BEREIKEN
De ambities van deze omgevingsvisie bouwen voort op het gemeentelijke beleid van de afgelopen jaren. Ondernemers werken samen met inwoners, de gemeente en andere partijen aan de ontwikkeling van het gebied tussen Heusden en De Groote Peel. Hier vind je een overzicht van projecten in dit gebied.

Iedereen die hieraan mee wil werken is van harte uitgenodigd! Bekijk de informatie voor het ontwikkelen van een initiatief. 

Ter inspiratie vind je hier voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling. Ter inspiratie vind je hier voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling.

 • Anders boeren: Energieboeren (“van turf naar zon”), waterboeren, nieuwe eiwit boeren, Herenboeren, bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties van boeren en burgers.
 • Versterken beleving (erfbeplanting, biodiversiteit, koeien in de wei, in combinatie met ontwikkeling recreatie (“genieten van rust en omgeving”) en educatie: excursies voor jongeren, voorlichting op boerenbedrijven.

WAT WILLEN WE ONTWIKKELEN
In dit gebied willen we perspectief bieden aan een duurzame en verantwoorde agrarische sector. Wij zetten in op behoud van de melkveebedrijven als beheerder van het landschap. Daarnaast zetten we in op meer biodiversiteit in het gebied. Dit kan onder meer door het aanleggen van brede natuurlijke bermen en akkerranden, extensievere beweiding, vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, het versterken van laan- en erfbeplanting en het terugdringen van emissies. Daarbij zetten we in op duurzaam gebruik van de grond.

Een goede waterhuishouding en het bufferen van water is van belang, zowel voor de boeren (laten groeien van gewassen in natte en droge tijden) als voor de naastgelegen natuur van De Groote Peel.

In het deelgebied Peel Pionieren willen we concreet de volgende doelstellingen realiseren:


Transformatie buitengebied

 • Ruimte bieden aan grote agrarische bedrijven. Mogelijkheden zijn er voor uitbreiding en verplaatsing van bedrijven vanuit gebieden rondom onze dorpen.
 • Stimuleren kringlooplandbouw.
 • Structuurverbetering melkrundveehouderij.
 • Verhogen natuurlijke bodemvruchtbaarheid.
 • Goede waterhuishouding voor landbouw en natuur, vasthouden van water, verbeteren waterkwaliteit en kwantiteit. Niet wenselijk is de teelt waar veel water voor nodig is. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten.
 • Verlagen stikstofuitstoot ten behoeve van De Groote Peel.
 • Realisatie ecologische verbindingszones en vergroten biodiversiteit , onder meer door het aanleggen van brede natuurlijke bermen en akkerranden , het versterken van laanbeplanting langs wegen, erfbeplanting waarbij de boerderijen zichtbaar en beleefbaar zijn en meer natuurinclusieve landbouw. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Atlas Natuurlijk Kapitaal.
 • Sloop en/of passende herbestemming van leegstaande (agrarische) opstallen (VAB’s), mede uit het oogpunt van het tegengaan van ondermijnende criminele activiteiten.
 • Behoud van de leefbaarheid.
 • Versterken van de beleefbaarheid van de Groote Peel.
   

Vitale kernen

 • Ontwikkelen van een gezonde en activerende leefomgeving, met veilige en aantrekkelijke plaatsen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Brabantse Omgevingsscan.
 • Uitbreiden wandel- en fietsroutes en bijpassende kleinschalige recreatievoorzieningen of verbrede landbouw.
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid op de veelal smalle wegen.


Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

 • Zoekgebied voor grootschalige duurzame energieopwekking.
 • Goede waterhuishouding voor landbouw en natuur, vasthouden van water, verbeteren waterkwaliteit en –kwantiteit. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten.
 • Versterken van groenstructuren en biodiversiteit en vruchtbare bodems voor een weerbaardere landbouw. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Atlas Natuurlijk Kapitaal.

WAT WILLEN WE KOESTEREN
Dit vlakke, grootschalige ontginningslandschap is relatief open van karakter. Het is een fijn uitwaaigebied. Door de rechte wegen en de verspreid liggende bebouwing zijn er mooie vergezichten. De laan- en erfbeplanting accentueren de rechte lijnen.

Dit is het gebied van de melkveehouderijen. Deze spelen een belangrijke rol nabij de beekdalen en de Groote Peel omdat de graslanden aansluiten op de groenblauwe opgaven aldaar.

Gelet op de omstandigheden zullen er boeren zijn die besluiten te stoppen. De boeren die doorgaan zoeken naar de mogelijkheden voor een nieuw toekomstperspectief. We koesteren de ondernemerszin en het vakmanschap van blijvers en stoppers. Wonen speelt hier een ondergeschikte rol.

Door grootschalige ontginning van De Peel ontstond het gebied Peel Pionieren. Het wordt gekenmerkt door rechte wegen en regelmatige rechte kavels. Bebouwing is vaak voorzien van erfbeplanting en vormt samen met de wegen die voorzien zijn van laanbeplanting het raamwerk. Onder de laanbeplanting door is zicht over de open akkers en weilanden, die van elkaar gescheiden worden door rechte sloten. Delen van het jaar, wanneer de mais hoog is, voelt het gebied wat meer besloten aan. In dit gebied zijn grote robuuste landschappelijke elementen als lanen, singels en bospercelen aangelegd ten tijde van de ontginning.

In dit gebied zijn grote uitdagingen op het gebied van waterkwantiteit en -kwaliteit, biodiversiteit, stikstofuitstoot, bodemvruchtbaarheid en agrarische economie.

INTRODUCTIE
Schrale grond en onafhankelijke mentaliteit. Hier is een cultuur die ‘van niets-iets maken’ tot kunst verheven heeft. Het is een gebied waar mensen elkaar snel vinden wanneer het spannend wordt. Ambachtelijkheid, praktische oplossingen en hard kunnen werken: dat alles heeft geleid tot krachtige bedrijven en innovatieve netwerken.

peel pionieren

ACHTERGRONDINFORMATIE
Bij het maken van deze omgevingsvisie hebben we veel informatie verzameld. Deze kun je hier raadplegen. Als je verder nog vragen hebt over je leefomgeving, neem dan gerust contact op met de gemeente.

Door grootschalige ontginning van De Peel ontstond het gebied Peel Pionieren. Het wordt gekenmerkt door rechte wegen en regelmatige rechte kavels. Bebouwing is vaak voorzien van erfbeplanting en vormt samen met de wegen die voorzien zijn van laanbeplanting het raamwerk. Onder de laanbeplanting door is zicht over de open akkers en weilanden, die van elkaar gescheiden worden door rechte sloten. Delen van het jaar, wanneer de mais hoog is, voelt het gebied wat meer besloten aan. In dit gebied zijn grote robuuste landschappelijke elementen als lanen, singels en bospercelen aangelegd ten tijde van de ontginning.

In dit gebied zijn grote uitdagingen op het gebied van waterkwantiteit en -kwaliteit, biodiversiteit, stikstofuitstoot, bodemvruchtbaarheid en agrarische economie.

HOE GAAN WE DAT BEREIKEN
De ambities van deze omgevingsvisie bouwen voort op het gemeentelijke beleid van de afgelopen jaren. Ondernemers werken samen met inwoners, de gemeente en andere partijen aan de ontwikkeling van het gebied tussen Heusden en De Groote Peel. Hier vind je een overzicht van projecten in dit gebied.

Iedereen die hieraan mee wil werken is van harte uitgenodigd! Bekijk de informatie voor het ontwikkelen van een initiatief. 

Ter inspiratie vind je hier voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling. Ter inspiratie vind je hier voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling.

 • Anders boeren: Energieboeren (“van turf naar zon”), waterboeren, nieuwe eiwit boeren, Herenboeren, bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties van boeren en burgers.
 • Versterken beleving (erfbeplanting, biodiversiteit, koeien in de wei, in combinatie met ontwikkeling recreatie (“genieten van rust en omgeving”) en educatie: excursies voor jongeren, voorlichting op boerenbedrijven.

WAT WILLEN WE ONTWIKKELEN
In dit gebied willen we perspectief bieden aan een duurzame en verantwoorde agrarische sector. Wij zetten in op behoud van de melkveebedrijven als beheerder van het landschap. Daarnaast zetten we in op meer biodiversiteit in het gebied. Dit kan onder meer door het aanleggen van brede natuurlijke bermen en akkerranden, extensievere beweiding, vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, het versterken van laan- en erfbeplanting en het terugdringen van emissies. Daarbij zetten we in op duurzaam gebruik van de grond.

Een goede waterhuishouding en het bufferen van water is van belang, zowel voor de boeren (laten groeien van gewassen in natte en droge tijden) als voor de naastgelegen natuur van De Groote Peel.

In het deelgebied Peel Pionieren willen we concreet de volgende doelstellingen realiseren:


Transformatie buitengebied

 • Ruimte bieden aan grote agrarische bedrijven. Mogelijkheden zijn er voor uitbreiding en verplaatsing van bedrijven vanuit gebieden rondom onze dorpen.
 • Stimuleren kringlooplandbouw.
 • Structuurverbetering melkrundveehouderij.
 • Verhogen natuurlijke bodemvruchtbaarheid.
 • Goede waterhuishouding voor landbouw en natuur, vasthouden van water, verbeteren waterkwaliteit en kwantiteit. Niet wenselijk is de teelt waar veel water voor nodig is. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten.
 • Verlagen stikstofuitstoot ten behoeve van De Groote Peel.
 • Realisatie ecologische verbindingszones en vergroten biodiversiteit , onder meer door het aanleggen van brede natuurlijke bermen en akkerranden , het versterken van laanbeplanting langs wegen, erfbeplanting waarbij de boerderijen zichtbaar en beleefbaar zijn en meer natuurinclusieve landbouw. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Atlas Natuurlijk Kapitaal.
 • Sloop en/of passende herbestemming van leegstaande (agrarische) opstallen (VAB’s), mede uit het oogpunt van het tegengaan van ondermijnende criminele activiteiten.
 • Behoud van de leefbaarheid.
 • Versterken van de beleefbaarheid van de Groote Peel.
   

Vitale kernen

 • Ontwikkelen van een gezonde en activerende leefomgeving, met veilige en aantrekkelijke plaatsen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Brabantse Omgevingsscan.
 • Uitbreiden wandel- en fietsroutes en bijpassende kleinschalige recreatievoorzieningen of verbrede landbouw.
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid op de veelal smalle wegen.


Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

 • Zoekgebied voor grootschalige duurzame energieopwekking.
 • Goede waterhuishouding voor landbouw en natuur, vasthouden van water, verbeteren waterkwaliteit en –kwantiteit. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten.
 • Versterken van groenstructuren en biodiversiteit en vruchtbare bodems voor een weerbaardere landbouw. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Atlas Natuurlijk Kapitaal.

WAT WILLEN WE KOESTEREN
Dit vlakke, grootschalige ontginningslandschap is relatief open van karakter. Het is een fijn uitwaaigebied. Door de rechte wegen en de verspreid liggende bebouwing zijn er mooie vergezichten. De laan- en erfbeplanting accentueren de rechte lijnen.

Dit is het gebied van de melkveehouderijen. Deze spelen een belangrijke rol nabij de beekdalen en de Groote Peel omdat de graslanden aansluiten op de groenblauwe opgaven aldaar.

Gelet op de omstandigheden zullen er boeren zijn die besluiten te stoppen. De boeren die doorgaan zoeken naar de mogelijkheden voor een nieuw toekomstperspectief. We koesteren de ondernemerszin en het vakmanschap van blijvers en stoppers. Wonen speelt hier een ondergeschikte rol.

INTRODUCTIE
Schrale grond en onafhankelijke mentaliteit. Hier is een cultuur die ‘van niets-iets maken’ tot kunst verheven heeft. Het is een gebied waar mensen elkaar snel vinden wanneer het spannend wordt. Ambachtelijkheid, praktische oplossingen en hard kunnen werken: dat alles heeft geleid tot krachtige bedrijven en innovatieve netwerken.

peel pionieren

ACHTERGRONDINFORMATIE
Bij het maken van deze omgevingsvisie hebben we veel informatie verzameld. Deze kun je hier raadplegen. Als je verder nog vragen hebt over je leefomgeving, neem dan gerust contact op met de gemeente.