HOE GAAN WE DAT BEREIKEN
De ambities van deze omgevingsvisie bouwen voort op het gemeentelijke beleid van de afgelopen jaren. Natuurorganisaties, het waterschap en ondernemers werken samen met inwoners en de gemeente aan de ontwikkeling van onze groenblauwe gebieden. Iedereen die hieraan mee wil werken is van harte uitgenodigd! Bekijk de informatie voor het ontwikkelen van een initiatief. 

Ter inspiratie vind je hier voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling.

 • Beekherstel in combinatie met water-, natuur- en recreatieve ontwikkeling
 • Ontwikkelen van passende vormen van landbouw zoals natte teelt (paludicultuur)
 • Oriëntatietochten

WAT WILLEN WE ONTWIKKELEN
De natuurwaarden van de Peel en beekdalen willen wij blijven versterken. Hierbij is een goede waterhuishouding en waterkwaliteit van belang. Voor de beken geldt dat, waar mogelijk, het meanderen hersteld wordt. Ook biodiversiteit willen wij ontwikkelen, mede door het versterken van bestaande ecologische verbindingszones in de beekbodems en het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit in de beekdalen. Daar dient een goede balans te zijn tussen natuur, landbouw en recreatie. Onze inzet is om de bebouwing in deze gebieden te verminderen.

In het deelgebied Peel en Beekdalen willen we concreet de volgende doelstellingen realiseren:

Transformatie buitengebied

 • In overleg met de agrariërs terugdringen van overtollige bebouwing, met name de glastuinbouw Waardjesweg in het beekdal van de Aa.
 • Versterken van de landschappelijke kwaliteit.
 • Behoud van landbouw met extensieve bedrijfsvoering die is afgestemd op de omgevingskwaliteiten en de ontwikkeling van kringlooplandbouw.
   

Vitale dorpen

 • Ontwikkelen recreatieve (wandel)routes langs de beken.
 • Cultuurhistorische waarden zichtbaar maken langs routes en oude routes herstellen. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de cultuurhistorische waardenkaart.
 • Recreatieve routes om de Groote Peel beleefbaar te maken.

 

Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

 • Creëren ruimte voor Aa, Astense Aa en waar mogelijk ook meanderen herstellen.
 • Beschermen van natuurwaarden en versterken van ecologische verbindingszones en biodiversiteit. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Atlas Natuurlijk Kapitaal.
 • Vergroten waterbergingscapaciteit langs de beken en vasthouden van water in de Groote Peel. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten.
 • Voorkomen van natuurbranden, onder meer door vernatting.
 • Herstel van (eigenschappen van) het beekdallandschap in combinatie met (tijdelijke) duurzame energieopwekking.

WAT WILLEN WE KOESTEREN
De Groote Peel, de Aa en Astense Aa vormen samen de groenblauwe omlijsting van de gemeente Asten. Het reliëf in de beekdalen, groenstructuren haaks op de beek, de open wateren, struwelen en moerassige delen met veenputten zorgen – samen met de aanwezige rust en ruime – voor een gevarieerde en aantrekkelijke omgeving voor plant, dier en mens.

We koesteren de unieke kwaliteiten van de Groote Peel. Daarom is de belangrijkste functie hier de natuur. Recreatie is slechts in extensieve vorm mogelijk.

In de beekdalen stemt de aanwezige landbouw de bedrijfsvoering af op de groenblauwe kwaliteiten. We koesteren de melkveehouderijen als belangrijke beheerder van hun graslanden.

INTRODUCTIE

De Groote Peel is één van de laatste niet in cultuur gebrachte hoogveengebieden van Nederland. Ondanks dat een groot deel van het hoogveen is afgegraven, herinneren de rust en weidsheid aan het vroegere veen. Momenteel is de Peel een afwisselend natuurgebied met waterplassen, vennen, moerassen, heide, struweel en bossen. De kleine veenputten, peelbanen en peelvaarten zijn een zichtbare nalatenschap van de turfwinning. Door zijn hoge natuurwaarde is de peel een belangrijk gebied voor verschillende diersoorten zoals watervogels en de kraanvogel.

De beekdalen doorsnijden de hoger gelegen gronden. Vanwege het natte karakter zijn naastgelegen kavels vaak smal en langgerekt en gescheiden van elkaar door sloten of greppels. Deze kavels bestaan met name uit (extensief beheerde) graslanden. De meeste beken zijn door de jaren heen rechtgetrokken voor een efficiënte afwatering. In die delen heeft de beek vaak een open karakter door de afwezigheid van beplanting. De verschillende akkers en weilanden lopen in dat geval tot aan de beek. Op enkele plaatsen volgt de beek nog zijn oorspronkelijke natuurlijke loop of zijn oude meanders van de beek hersteld. Beken worden veelal begeleid door vegetatie, die bestaat uit kleinschalige loofbosjes, singels of broekbossen. De beken vormen een natuurlijke gemeentegrens.

peel en beekdalen

ACHTERGRONDINFORMATIE
Bij het maken van deze omgevingsvisie hebben we veel informatie verzameld. Deze kun je hier raadplegen. Als je verder nog vragen hebt over je leefomgeving, neem dan gerust contact op met de gemeente.

HOE GAAN WE DAT BEREIKEN
De ambities van deze omgevingsvisie bouwen voort op het gemeentelijke beleid van de afgelopen jaren. Natuurorganisaties, het waterschap en ondernemers werken samen met inwoners en de gemeente aan de ontwikkeling van onze groenblauwe gebieden. Iedereen die hieraan mee wil werken is van harte uitgenodigd! Bekijk de informatie voor het ontwikkelen van een initiatief. 

Ter inspiratie vind je hier voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling.

 • Beekherstel in combinatie met water-, natuur- en recreatieve ontwikkeling
 • Ontwikkelen van passende vormen van landbouw zoals natte teelt (paludicultuur)
 • Oriëntatietochten

WAT WILLEN WE ONTWIKKELEN
De natuurwaarden van de Peel en beekdalen willen wij blijven versterken. Hierbij is een goede waterhuishouding en waterkwaliteit van belang. Voor de beken geldt dat, waar mogelijk, het meanderen hersteld wordt. Ook biodiversiteit willen wij ontwikkelen, mede door het versterken van bestaande ecologische verbindingszones in de beekbodems en het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit in de beekdalen. Daar dient een goede balans te zijn tussen natuur, landbouw en recreatie. Onze inzet is om de bebouwing in deze gebieden te verminderen.

In het deelgebied Peel en Beekdalen willen we concreet de volgende doelstellingen realiseren:

Transformatie buitengebied

 • In overleg met de agrariërs terugdringen van overtollige bebouwing, met name de glastuinbouw Waardjesweg in het beekdal van de Aa.
 • Versterken van de landschappelijke kwaliteit.
 • Behoud van landbouw met extensieve bedrijfsvoering die is afgestemd op de omgevingskwaliteiten en de ontwikkeling van kringlooplandbouw.
   

Vitale dorpen

 • Ontwikkelen recreatieve (wandel)routes langs de beken.
 • Cultuurhistorische waarden zichtbaar maken langs routes en oude routes herstellen. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de cultuurhistorische waardenkaart.
 • Recreatieve routes om de Groote Peel beleefbaar te maken.

 

Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

 • Creëren ruimte voor Aa, Astense Aa en waar mogelijk ook meanderen herstellen.
 • Beschermen van natuurwaarden en versterken van ecologische verbindingszones en biodiversiteit. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Atlas Natuurlijk Kapitaal.
 • Vergroten waterbergingscapaciteit langs de beken en vasthouden van water in de Groote Peel. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten.
 • Voorkomen van natuurbranden, onder meer door vernatting.
 • Herstel van (eigenschappen van) het beekdallandschap in combinatie met (tijdelijke) duurzame energieopwekking.

WAT WILLEN WE KOESTEREN
De Groote Peel, de Aa en Astense Aa vormen samen de groenblauwe omlijsting van de gemeente Asten. Het reliëf in de beekdalen, groenstructuren haaks op de beek, de open wateren, struwelen en moerassige delen met veenputten zorgen – samen met de aanwezige rust en ruime – voor een gevarieerde en aantrekkelijke omgeving voor plant, dier en mens.

We koesteren de unieke kwaliteiten van de Groote Peel. Daarom is de belangrijkste functie hier de natuur. Recreatie is slechts in extensieve vorm mogelijk.

In de beekdalen stemt de aanwezige landbouw de bedrijfsvoering af op de groenblauwe kwaliteiten. We koesteren de melkveehouderijen als belangrijke beheerder van hun graslanden.

INTRODUCTIE

De Groote Peel is één van de laatste niet in cultuur gebrachte hoogveengebieden van Nederland. Ondanks dat een groot deel van het hoogveen is afgegraven, herinneren de rust en weidsheid aan het vroegere veen. Momenteel is de Peel een afwisselend natuurgebied met waterplassen, vennen, moerassen, heide, struweel en bossen. De kleine veenputten, peelbanen en peelvaarten zijn een zichtbare nalatenschap van de turfwinning. Door zijn hoge natuurwaarde is de peel een belangrijk gebied voor verschillende diersoorten zoals watervogels en de kraanvogel.

De beekdalen doorsnijden de hoger gelegen gronden. Vanwege het natte karakter zijn naastgelegen kavels vaak smal en langgerekt en gescheiden van elkaar door sloten of greppels. Deze kavels bestaan met name uit (extensief beheerde) graslanden. De meeste beken zijn door de jaren heen rechtgetrokken voor een efficiënte afwatering. In die delen heeft de beek vaak een open karakter door de afwezigheid van beplanting. De verschillende akkers en weilanden lopen in dat geval tot aan de beek. Op enkele plaatsen volgt de beek nog zijn oorspronkelijke natuurlijke loop of zijn oude meanders van de beek hersteld. Beken worden veelal begeleid door vegetatie, die bestaat uit kleinschalige loofbosjes, singels of broekbossen. De beken vormen een natuurlijke gemeentegrens.

peel en beekdalen

ACHTERGRONDINFORMATIE
Bij het maken van deze omgevingsvisie hebben we veel informatie verzameld. Deze kun je hier raadplegen. Als je verder nog vragen hebt over je leefomgeving, neem dan gerust contact op met de gemeente.