HOE GAAN WE DAT BEREIKEN
De ambities van deze omgevingsvisie bouwen voort op het gemeentelijke beleid van de afgelopen jaren. Inwoners en ondernemers werken samen de gemeente en andere partijen aan de ontwikkeling van onze Boeren Buurten.

Iedereen die wil meewerken aan nog fijner wonen, werken en verblijven in onze gehuchten is van harte uitgenodigd! Bekijk de informatie voor het ontwikkelen van een initiatief.

Ter inspiratie vindt je hier voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling.

 • Ontwikkelen paardenrecreatie (routes, verblijfsmogelijkheden, veilige omgeving)
 • Versterken erfbeplanting, groenblauwe diensten (voedsel- en plukbossen, natuurbegraafplaats)
 • Herontwikkelen van cultuurhistorisch waardevolle panden, bijvoorbeeld gezamenlijke woonvormen in vrijkomende agrarische bebouwing. Werkgroep starten voor wat te doen met vrijkomende agrarische bebouwing).

WAT WILLEN WE ONTWIKKELEN

We stimuleren de verdere ontwikkeling van landelijk wonen. Dat gebeurt met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie en in overleg met de buren (“rood voor groen”). Deze woonmilieus zijn toegesneden op de veranderende behoefte van regionale bewoners en nieuwe (kennis)werkers. Ze zijn onderscheidend door gebruik te maken van erfgoed en vrijkomende agrarische bebouwing. De landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten bieden ook kansen voor toerisme en recreatie.

Hiervoor is het optimaliseren van de huidige fietsinfrastructuur een streven. Veilige infrastructuur bevordert het woon- en recreatiegenot in deze groene omgeving.

We willen vitale agrarische bedrijven behouden. Voor stoppende agrariërs is er ruimte voor omschakeling naar niet-agrarische bedrijven. Alle bedrijvigheid is zorgvuldig ingepast in het landschap en met oog voor cultuurhistorische waarden en bewoners van het gebied.

Meer groen en blauw is gunstig in tijden van hitte, zorgt voor natuurlijke opname van overvloedig regenwater, en groen en blauw werkt positief op het welzijn, zowel direct om in te vertoeven als indirect omdat het aangenaam is om buiten te gaan bewegen en ontmoeten. Ten zuiden van Heusden is sprake van verdroging, het vasthouden van water is hier belangrijk. We zien kansen voor meervoudig ruimtegebruik.

In het deelgebied Boeren Buurten willen we concreet de volgende doelstellingen realiseren:

Vitale kernen

 • Ontwikkelen van onderscheidende landelijke woonmilieus, door herontwikkeling die past bij landschap, natuur en cultuurhistorie.
 • Ontwikkelen van kleinschalige bedrijvigheid en recreatieve functies.
 • Behouden en beter zichtbaar maken van cultuurhistorisch waardevolle panden en structuren, zoals oude bebouwingslinten en -clusters en de daaraan gelegen langgevelboerderijen.  We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de cultuurhistorische waardenkaart.
 • Ontwikkelen van een gezonde en activerende leefomgeving, met veilige en aantrekkelijke plaatsen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Brabantse Omgevingsscan.

 

Transformatie buitengebied

 • Versterken van landschappelijke structuren, respect voor onder meer de oude gehuchten en bolle akkers. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de cultuurhistorische waardenkaart.
 • Sloop en/of passende herbestemming van leegstaande (agrarische) opstallen (VAB’s).
 • Landbouw op een schaal die in evenwicht is met omgevingswaarden (landschap, milieu, gezondheid).

 

Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

 • Versterken van laan- en erfbeplanting.

  Maximaal gebruik maken van de ruimte die er is op daken om energie op te wekken en water vast te houden.

 • Besparen op energieverbruik van gebouwen en gebouwen voorzien van duurzame warmte.

 • Vergroten van de klimaatbestendigheid, door het creëren van meer groen en het vasthouden van water. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten.

WAT WILLEN WE KOESTEREN
De afwisseling en kleinschaligheid zijn belangrijke waarden die de Boeren Buurten aantrekkelijk maken. De groenstructuren van laanbeplanting, erfbeplanting en singels maken het gebied aantrekkelijk voor bewoners en recreanten. Het behouden van de bolle akkers is van belang vanwege de hoge landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarde. We koesteren het “buurtgevoel” ende boerenbedrijven die geworteld zijn in het gebied.

INTRODUCTIE

Iedereen kent de drie dorpen van de gemeente Asten. Lang niet  alle inwoners realiseren zich dat Asten bestaat uit maar liefst 16 gehuchten. In de oude ontginningen vind je kleinschalig agrarisch gebied met oude bouwlanden, onregelmatige verkavelingen en een bochtige wegenstructuur. Ook zijn er nog  vaak hoger gelegen en bolle akkercomplexen te herkennen. Deze ontstonden door de eeuwenoude ophoging met plaggen en zijn veelal omringd door houtsingels of houtwallen.

Het gebied is halfopen vanwege de vele singels als scheiding van kavels en laan- en erfbeplanting. Verschillende gehuchten, historische boerderijen en nieuwe woningen liggen verstrooid door het gebied. Door de kleinschaligheid en de goede bereikbaarheid ontwikkelen deze Boeren Buurten zich langzaam maar zeker tot aantrekkelijke locaties voor landelijk wonen.

boeren buurten

ACHTERGRONDINFORMATIE
Bij het maken van deze omgevingsvisie hebben we veel informatie verzameld. Deze kun je hier raadplegen. Als je verder nog vragen hebt over je leefomgeving, neem dan gerust contact op met de gemeente.

HOE GAAN WE DAT BEREIKEN
De ambities van deze omgevingsvisie bouwen voort op het gemeentelijke beleid van de afgelopen jaren. Inwoners en ondernemers werken samen de gemeente en andere partijen aan de ontwikkeling van onze Boeren Buurten.

Iedereen die wil meewerken aan nog fijner wonen, werken en verblijven in onze gehuchten is van harte uitgenodigd! Bekijk de informatie voor het ontwikkelen van een initiatief.

Ter inspiratie vindt je hier voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling.

 • Ontwikkelen paardenrecreatie (routes, verblijfsmogelijkheden, veilige omgeving)
 • Versterken erfbeplanting, groenblauwe diensten (voedsel- en plukbossen, natuurbegraafplaats)
 • Herontwikkelen van cultuurhistorisch waardevolle panden, bijvoorbeeld gezamenlijke woonvormen in vrijkomende agrarische bebouwing. Werkgroep starten voor wat te doen met vrijkomende agrarische bebouwing).

WAT WILLEN WE ONTWIKKELEN

We stimuleren de verdere ontwikkeling van landelijk wonen. Dat gebeurt met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie en in overleg met de buren (“rood voor groen”). Deze woonmilieus zijn toegesneden op de veranderende behoefte van regionale bewoners en nieuwe (kennis)werkers. Ze zijn onderscheidend door gebruik te maken van erfgoed en vrijkomende agrarische bebouwing. De landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten bieden ook kansen voor toerisme en recreatie.

Hiervoor is het optimaliseren van de huidige fietsinfrastructuur een streven. Veilige infrastructuur bevordert het woon- en recreatiegenot in deze groene omgeving.

We willen vitale agrarische bedrijven behouden. Voor stoppende agrariërs is er ruimte voor omschakeling naar niet-agrarische bedrijven. Alle bedrijvigheid is zorgvuldig ingepast in het landschap en met oog voor cultuurhistorische waarden en bewoners van het gebied.

Meer groen en blauw is gunstig in tijden van hitte, zorgt voor natuurlijke opname van overvloedig regenwater, en groen en blauw werkt positief op het welzijn, zowel direct om in te vertoeven als indirect omdat het aangenaam is om buiten te gaan bewegen en ontmoeten. Ten zuiden van Heusden is sprake van verdroging, het vasthouden van water is hier belangrijk. We zien kansen voor meervoudig ruimtegebruik.

In het deelgebied Boeren Buurten willen we concreet de volgende doelstellingen realiseren:

Vitale kernen

 • Ontwikkelen van onderscheidende landelijke woonmilieus, door herontwikkeling die past bij landschap, natuur en cultuurhistorie.
 • Ontwikkelen van kleinschalige bedrijvigheid en recreatieve functies.
 • Behouden en beter zichtbaar maken van cultuurhistorisch waardevolle panden en structuren, zoals oude bebouwingslinten en -clusters en de daaraan gelegen langgevelboerderijen.  We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de cultuurhistorische waardenkaart.
 • Ontwikkelen van een gezonde en activerende leefomgeving, met veilige en aantrekkelijke plaatsen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Brabantse Omgevingsscan.

 

Transformatie buitengebied

 • Versterken van landschappelijke structuren, respect voor onder meer de oude gehuchten en bolle akkers. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de cultuurhistorische waardenkaart.
 • Sloop en/of passende herbestemming van leegstaande (agrarische) opstallen (VAB’s).
 • Landbouw op een schaal die in evenwicht is met omgevingswaarden (landschap, milieu, gezondheid).

 

Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

 • Versterken van laan- en erfbeplanting.

  Maximaal gebruik maken van de ruimte die er is op daken om energie op te wekken en water vast te houden.

 • Besparen op energieverbruik van gebouwen en gebouwen voorzien van duurzame warmte.

 • Vergroten van de klimaatbestendigheid, door het creëren van meer groen en het vasthouden van water. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten.

INTRODUCTIE

Iedereen kent de drie dorpen van de gemeente Asten. Lang niet  alle inwoners realiseren zich dat Asten bestaat uit maar liefst 16 gehuchten. In de oude ontginningen vind je kleinschalig agrarisch gebied met oude bouwlanden, onregelmatige verkavelingen en een bochtige wegenstructuur. Ook zijn er nog  vaak hoger gelegen en bolle akkercomplexen te herkennen. Deze ontstonden door de eeuwenoude ophoging met plaggen en zijn veelal omringd door houtsingels of houtwallen.

Het gebied is halfopen vanwege de vele singels als scheiding van kavels en laan- en erfbeplanting. Verschillende gehuchten, historische boerderijen en nieuwe woningen liggen verstrooid door het gebied. Door de kleinschaligheid en de goede bereikbaarheid ontwikkelen deze Boeren Buurten zich langzaam maar zeker tot aantrekkelijke locaties voor landelijk wonen.

WAT WILLEN WE KOESTEREN
De afwisseling en kleinschaligheid zijn belangrijke waarden die de Boeren Buurten aantrekkelijk maken. De groenstructuren van laanbeplanting, erfbeplanting en singels maken het gebied aantrekkelijk voor bewoners en recreanten. Het behouden van de bolle akkers is van belang vanwege de hoge landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarde. We koesteren het “buurtgevoel” ende boerenbedrijven die geworteld zijn in het gebied.

boeren buurten

ACHTERGRONDINFORMATIE
Bij het maken van deze omgevingsvisie hebben we veel informatie verzameld. Deze kun je hier raadplegen. Als je verder nog vragen hebt over je leefomgeving, neem dan gerust contact op met de gemeente.