HOE GAAN WE DAT BEREIKEN
De ambities van deze omgevingsvisie bouwen voort op het gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren. Ondernemers werken samen met inwoners, de gemeente en andere partijen aan de ontwikkeling van onze kernen Asten, Heusden en Ommel. Hier vind je een overzicht van projecten die in onze kernen spelen. 

Iedereen die wil werken aan nog fijner wonen, werken en verblijven in onze kernen is van harte uitgenodigd! Bekijk de informatie voor het ontwikkelen van een initiatief. 

Ter inspiratie vind je hier voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling:

 • Gezonde leefomgeving: fietsstraten (voorrang voor fietsers), actieve wandelroutes (zoals de Kwiekroute in Ommel), aantrekkelijke verbinding tussen Asten – Ommel en Asten - Heusden, parkjes, natuurinclusief wonen ontmoetingsplaatsen. van grijs naar groen (minder verstening in particuliere tuinen), wadi’s .
 • Nieuwe woonvormen: geluidwalwoningen, gezamenlijk duurzaam wonen, zelfvoorzienende woningen (“off the grid”), tijdelijke en mobiele woningen en tiny houses.
 • Verduurzaming bedrijventerreinen: duurzame energieopwekking, vergroening, vergroten waterbergend vermogen.
 • Aansprekende evenementen: het organiseren van evenementen draagt bij aan het aantrekkelijk en druk bezocht houden van het centrum.
 • Coöperatieve vormen van samen-leven: zorg en welzijn, duurzaamheid, beheer openbare ruimte.
 • Moderne technologie benutten voor het betrekken van de inwoners, zoals bijvoorbeeld via de Buiten-beter app.

WAT WILLEN WE ONTWIKKELEN

Het welbevinden van onze inwoners staat voorop. Onze ambitie is dat het welbevinden van onze inwoners boven het gemiddelde van de landelijke Peelgemeenten scoort. Om dat te bereiken werken we aan een aantrekkelijke omgeving die uitnodigt om te vertoeven en actief te bewegen.

Meer groen en blauw is gunstig in tijden van hitte, zorgt voor natuurlijke opname van overvloedig regenwater, en groen en blauw werkt positief op het welzijn, zowel direct om in te vertoeven als indirect omdat het aangenaam is om buiten te gaan bewegen en ontmoeten.

Investeren in een duidelijk wegenstructuur voor alle soorten verkeer zorgt er tevens voor dat mensen verplaatsen binnen de dorpen als aantrekkelijk ervaren met welk vervoersmiddel dan ook.

Verder is een schone, veilige en klimaatbestendige woonomgeving belangrijk, mede voor het beschermen van onze gezondheid en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Tevens is het belangrijk dat mensen werk kunnen hebben dat bij hen past en/of maatschappelijk kunnen participeren in een omgeving die mogelijkheden biedt om je te ontplooien.

Asten, Heusden en Ommel ontwikkelen zich vanuit de eigen identiteit en kracht. Maatschappelijk initiatief is het vertrekpunt voor ontwikkeling van de dorpen, als gemeente borgen we de randvoorwaarden en faciliteren we initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling.

Bij uitbreiding van de dorpen voor wonen of bedrijvigheid houden we rekening met de aanwezige landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten en sluiten we zoveel mogelijk aan op bestaande structuren.

In het deelgebied Dynamische Dorpen willen we concreet de volgende doelstellingen realiseren:


Vitale kernen

 • Het behouden en daar waar mogelijk versterken van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in alle kernen.
 • Ontwikkelen van een gezonde en activerende leefomgeving, met veilige en aantrekkelijke plaatsen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Brabantse Omgevingsscan.
 • Realiseren van voldoende, betaalbare en passende woningen en woonomgevingen voor alle doelgroepen.

 • We zorgen voor adequate en kwalitatieve huisvestingsmogelijkheden voor onze bedrijven op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Leidend daarbij zijn de principes het juiste bedrijf op de juiste plek, efficiënt en beter ruimtegebruik, goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en een verantwoorde uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen. Ook ruimte bieden aan kleine bedrijvigheid onder meer in  vrijkomende gebouwen.

 • Onze bedrijventerreinen zijn van hoge kwaliteit en hebben een modern, dynamisch en duurzaam imago.

 • Behoud van de werkgelegenheid en versterken van toekomstbestendige sectoren die ondervertegenwoordigd zijn, zoals dienstverlening, onderzoek en advies. We gaan uit van de economische structuur, zoals vastgelegd door het CBS.

 • Behouden en beter zichtbaar maken van cultuurhistorisch waardevolle panden en structuren. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de cultuurhistorische waardenkaart. Hiermee versterken we onze identiteit en zorgen we ervoor dat onze kernen nog aantrekkelijker worden voor onze eigen inwoners én bezoekers.

 • Ontwikkelen van slimme mobiliteitsoplossingen – ook wel Smart Mobility genoemd - zoals elektrisch deelvervoer, ten behoeve van een betere ontsluiting van onze kernen en bereikbaarheid van voorzieningen in de regio. Specifieke aandacht voor de aansluiting op de A67 en provinciale wegen tijdens de spits. Verbreding van de A67 blijft belangrijk voor onze verbinding met de Metropoolregio Eindhoven.

 • Stimuleren van betere OV verbindingen, in het zonder in Ommel en Heusden en richting Limburg.

 • Behouden en verbeteren van een groene leefomgeving waarin hittestress beperkt wordt, het water voldoende ruimte krijgt en de biodiversiteit hoog is. Natuurinclusief bouwen wordt de norm.

Centrumontwikkeling

 • Behouden van het voorzieningenniveau in het centrum van  Asten met een samenhangend aanbod van winkelvoorzieningen, horeca, welzijn en cultuur. Gelet op de ontwikkelingen in het winkelen wordt het centrum steeds meer een gemengd gebied waar, naast winkels en horeca en evenementen, ook ruimte is voor groen, wonen en dienstverlening.
 • Zorgen voor een aantrekkelijk en levendig centrum, waar zowel de Astenaar als de bezoeker graag komt en verblijft en waar jaarrond wat te beleven valt.

 

Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

 • Maximaal gebruik maken van de ruimte die er is in het openbaar gebied en op daken om energie op te wekken, groen aan te kleden en water vast te houden. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten.
 • Besparen op energieverbruik van gebouwen en gebouwen voorzien van duurzame warmte.
 • Bestrijden van hittestress, aandacht voor binnenklimaat en groen in de leefomgeving, zorgen voor voldoende wateropvang (“meer groen dan grijs”).
 • Meebewegen in de ontwikkelingen rondom de verduurzaming van de vervoersmarkt.

Transformatie buitengebied

 • Verbeteren van de luchtkwaliteit ten behoeve van de leefbaarheid in onze kernen, zodat deze ten minste binnen de wettelijke normen valt. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten en de Brabantse Omgevingsscan (beleving door onze inwoners).

WAT WILLEN WE KOESTEREN

Asten, Heusden en Ommel zijn, mede dankzij het groen in en rond de kernen, fijne dorpen om in te wonen. Gelegen binnen de Metropoolregio Eindhoven hebben ze een dorpse sfeer: overzichtelijk, veilig en een sterk gemeenschapsgevoel. De dorpen hebben elk een eigen ontstaansgeschiedenis en identiteit met een levendig verenigingsleven.

In het centrum van Asten is het goed toeven voor inwoners en bezoekers. Het centrum leeft en heeft een aantrekkelijk aanbod van winkels en horeca. Buiten het centrum is het rustig en groen wonen.

De gemeente is bedrijvig. Door de ligging in de Brainport Regio Eindhoven, het vestigingsklimaat en de ondernemingsgeest is er veel werkgelegenheid. Voortgezet onderwijs in Asten speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van onze jongeren en de arbeidsmarkt. De ligging aan de A67 en het provinciale wegennetwerk zorgen voor een goede bereikbaarheid van onze gemeente.

INTRODUCTIE
De kwaliteit van leven in onze dorpen is hoog. Onze inwoners zijn relatief gezond, kunnen meedoen in de samenleving en wonen over het algemeen in een aantrekkelijke omgeving. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Behoud van deze kwaliteit van leven is echter niet vanzelfsprekend. Jongeren trekken weg, technologische veranderingen zorgen voor het veranderen en verdwijnen van banen, voorzieningen staan onder druk door veranderend consumentengedrag, de luchtkwaliteit laat op plekken in onze woonkernen te wensen over.

dynamische dorpen

ACHTERGRONDINFORMATIE
Bij het maken van deze omgevingsvisie hebben we veel informatie verzameld. Deze kun je hier raadplegen. Als je verder nog vragen hebt over je leefomgeving, neem dan gerust contact op met de gemeente.

HOE GAAN WE DAT BEREIKEN
De ambities van deze omgevingsvisie bouwen voort op het gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren. Ondernemers werken samen met inwoners, de gemeente en andere partijen aan de ontwikkeling van onze kernen Asten, Heusden en Ommel. Hier vind je een overzicht van projecten die in onze kernen spelen. 

Iedereen die wil werken aan nog fijner wonen, werken en verblijven in onze kernen is van harte uitgenodigd! Bekijk de informatie voor het ontwikkelen van een initiatief. 

Ter inspiratie vind je hier voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling:

 • Gezonde leefomgeving: fietsstraten (voorrang voor fietsers), actieve wandelroutes (zoals de Kwiekroute in Ommel), aantrekkelijke verbinding tussen Asten – Ommel en Asten - Heusden, parkjes, natuurinclusief wonen ontmoetingsplaatsen. van grijs naar groen (minder verstening in particuliere tuinen), wadi’s .
 • Nieuwe woonvormen: geluidwalwoningen, gezamenlijk duurzaam wonen, zelfvoorzienende woningen (“off the grid”), tijdelijke en mobiele woningen en tiny houses.
 • Verduurzaming bedrijventerreinen: duurzame energieopwekking, vergroening, vergroten waterbergend vermogen.
 • Aansprekende evenementen: het organiseren van evenementen draagt bij aan het aantrekkelijk en druk bezocht houden van het centrum.
 • Coöperatieve vormen van samen-leven: zorg en welzijn, duurzaamheid, beheer openbare ruimte.
 • Moderne technologie benutten voor het betrekken van de inwoners, zoals bijvoorbeeld via de Buiten-beter app.

WAT WILLEN WE ONTWIKKELEN

Het welbevinden van onze inwoners staat voorop. Onze ambitie is dat het welbevinden van onze inwoners boven het gemiddelde van de landelijke Peelgemeenten scoort. Om dat te bereiken werken we aan een aantrekkelijke omgeving die uitnodigt om te vertoeven en actief te bewegen.

Meer groen en blauw is gunstig in tijden van hitte, zorgt voor natuurlijke opname van overvloedig regenwater, en groen en blauw werkt positief op het welzijn, zowel direct om in te vertoeven als indirect omdat het aangenaam is om buiten te gaan bewegen en ontmoeten.

Investeren in een duidelijk wegenstructuur voor alle soorten verkeer zorgt er tevens voor dat mensen verplaatsen binnen de dorpen als aantrekkelijk ervaren met welk vervoersmiddel dan ook.

Verder is een schone, veilige en klimaatbestendige woonomgeving belangrijk, mede voor het beschermen van onze gezondheid en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Tevens is het belangrijk dat mensen werk kunnen hebben dat bij hen past en/of maatschappelijk kunnen participeren in een omgeving die mogelijkheden biedt om je te ontplooien.

Asten, Heusden en Ommel ontwikkelen zich vanuit de eigen identiteit en kracht. Maatschappelijk initiatief is het vertrekpunt voor ontwikkeling van de dorpen, als gemeente borgen we de randvoorwaarden en faciliteren we initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling.

Bij uitbreiding van de dorpen voor wonen of bedrijvigheid houden we rekening met de aanwezige landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten en sluiten we zoveel mogelijk aan op bestaande structuren.

In het deelgebied Dynamische Dorpen willen we concreet de volgende doelstellingen realiseren:


Vitale kernen

 • Het behouden en daar waar mogelijk versterken van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in alle kernen.
 • Ontwikkelen van een gezonde en activerende leefomgeving, met veilige en aantrekkelijke plaatsen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Brabantse Omgevingsscan.
 • Realiseren van voldoende, betaalbare en passende woningen en woonomgevingen voor alle doelgroepen.

 • We zorgen voor adequate en kwalitatieve huisvestingsmogelijkheden voor onze bedrijven op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Leidend daarbij zijn de principes het juiste bedrijf op de juiste plek, efficiënt en beter ruimtegebruik, goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en een verantwoorde uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen. Ook ruimte bieden aan kleine bedrijvigheid onder meer in  vrijkomende gebouwen.

 • Onze bedrijventerreinen zijn van hoge kwaliteit en hebben een modern, dynamisch en duurzaam imago.

 • Behoud van de werkgelegenheid en versterken van toekomstbestendige sectoren die ondervertegenwoordigd zijn, zoals dienstverlening, onderzoek en advies. We gaan uit van de economische structuur, zoals vastgelegd door het CBS.

 • Behouden en beter zichtbaar maken van cultuurhistorisch waardevolle panden en structuren. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de cultuurhistorische waardenkaart. Hiermee versterken we onze identiteit en zorgen we ervoor dat onze kernen nog aantrekkelijker worden voor onze eigen inwoners én bezoekers.

 • Ontwikkelen van slimme mobiliteitsoplossingen – ook wel Smart Mobility genoemd - zoals elektrisch deelvervoer, ten behoeve van een betere ontsluiting van onze kernen en bereikbaarheid van voorzieningen in de regio. Specifieke aandacht voor de aansluiting op de A67 en provinciale wegen tijdens de spits. Verbreding van de A67 blijft belangrijk voor onze verbinding met de Metropoolregio Eindhoven.

 • Stimuleren van betere OV verbindingen, in het zonder in Ommel en Heusden en richting Limburg.

 • Behouden en verbeteren van een groene leefomgeving waarin hittestress beperkt wordt, het water voldoende ruimte krijgt en de biodiversiteit hoog is. Natuurinclusief bouwen wordt de norm.

Centrumontwikkeling

 • Behouden van het voorzieningenniveau in het centrum van  Asten met een samenhangend aanbod van winkelvoorzieningen, horeca, welzijn en cultuur. Gelet op de ontwikkelingen in het winkelen wordt het centrum steeds meer een gemengd gebied waar, naast winkels en horeca en evenementen, ook ruimte is voor groen, wonen en dienstverlening.
 • Zorgen voor een aantrekkelijk en levendig centrum, waar zowel de Astenaar als de bezoeker graag komt en verblijft en waar jaarrond wat te beleven valt.

 

Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

 • Maximaal gebruik maken van de ruimte die er is in het openbaar gebied en op daken om energie op te wekken, groen aan te kleden en water vast te houden. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten.
 • Besparen op energieverbruik van gebouwen en gebouwen voorzien van duurzame warmte.
 • Bestrijden van hittestress, aandacht voor binnenklimaat en groen in de leefomgeving, zorgen voor voldoende wateropvang (“meer groen dan grijs”).
 • Meebewegen in de ontwikkelingen rondom de verduurzaming van de vervoersmarkt.

Transformatie buitengebied

 • Verbeteren van de luchtkwaliteit ten behoeve van de leefbaarheid in onze kernen, zodat deze ten minste binnen de wettelijke normen valt. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten en de Brabantse Omgevingsscan (beleving door onze inwoners).

WAT WILLEN WE KOESTEREN

Asten, Heusden en Ommel zijn, mede dankzij het groen in en rond de kernen, fijne dorpen om in te wonen. Gelegen binnen de Metropoolregio Eindhoven hebben ze een dorpse sfeer: overzichtelijk, veilig en een sterk gemeenschapsgevoel. De dorpen hebben elk een eigen ontstaansgeschiedenis en identiteit met een levendig verenigingsleven.

In het centrum van Asten is het goed toeven voor inwoners en bezoekers. Het centrum leeft en heeft een aantrekkelijk aanbod van winkels en horeca. Buiten het centrum is het rustig en groen wonen.

De gemeente is bedrijvig. Door de ligging in de Brainport Regio Eindhoven, het vestigingsklimaat en de ondernemingsgeest is er veel werkgelegenheid. Voortgezet onderwijs in Asten speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van onze jongeren en de arbeidsmarkt. De ligging aan de A67 en het provinciale wegennetwerk zorgen voor een goede bereikbaarheid van onze gemeente.

INTRODUCTIE
De kwaliteit van leven in onze dorpen is hoog. Onze inwoners zijn relatief gezond, kunnen meedoen in de samenleving en wonen over het algemeen in een aantrekkelijke omgeving. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Behoud van deze kwaliteit van leven is echter niet vanzelfsprekend. Jongeren trekken weg, technologische veranderingen zorgen voor het veranderen en verdwijnen van banen, voorzieningen staan onder druk door veranderend consumentengedrag, de luchtkwaliteit laat op plekken in onze woonkernen te wensen over.

dynamische dorpen

ACHTERGRONDINFORMATIE
Bij het maken van deze omgevingsvisie hebben we veel informatie verzameld. Deze kun je hier raadplegen. Als je verder nog vragen hebt over je leefomgeving, neem dan gerust contact op met de gemeente.