New image
logo1
logo2
New image
New image
groen genieten

INTRODUCTIE

De hoge en droge delen van de zandgronden gingen verstuiven waardoor stuifzandruggen ontstonden. Later groeiden deze dicht en ontstonden droge naald- en loofbossen. De grootste bossen zijn de Dennendijkse Bossen en de Oostappense Heide.

Met name in de Oostappense heide zijn de stuifzandruggen nog terug te vinden, zoals  De Puddingberg. Maar ook verschillende kleinere bospercelen zijn te vinden in het deelgebied Groen Genieten, gescheiden door agrarische percelen en een aantal woningen in het groen.

De bossen zijn recreatief aantrekkelijk, divers en de biodiversiteit is hoog. Wandelaars en fietsers komen er graag. Daarom zijn er verschillende recreatievoorzieningen te vinden in deze gebieden. Het kasteel van Asten, de golfbaan, de visvijver, mountainbike-, wandel-, fiets- en paardenroutes, maneges en verschillende vakantieparken en campings. Dat is Groen Genieten op steenworp afstand van onze dorpen!

WAT WILLEN WE KOESTEREN

De bossen vormen belangrijke recreatieve gebieden die toegankelijk zijn voor iedereen. We willen de bereikbaarheid van deze gebieden behouden, zodat onze inwoners en bezoekers kunnen genieten van natuur en landschap. Ook koesteren wij de afwisseling tussen verspreid gelegen agrarische percelen, woningen in het groen en kleine bospercelen.

De kasteelomgeving en de zandverstuivingen zijn belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke elementen die ons herinneren aan onze historie. In de Dennendijkse bossen zijn restanten van bijzondere veenvegetatie aanwezig. Deze waarden willen we behouden en vergroten.

WAT WILLEN WE ONTWIKKELEN
Een groene omgeving in de nabijheid van woongebieden is belangrijk voor een hoge kwaliteit van leven. Om dat te bevorderen werken we aan een aantrekkelijke omgeving die uitnodigt om erin te vertoeven en actief te bewegen. Door diversiteit in inheemse soorten en leeftijd van de bomen vergroten we de weerbaarheid van onze bossen en de ecologische en de recreatieve waarde. Met name de Dennendijkse bossen met de grote variatie van droge en natte, en hoge en lage gebieden heeft grote potentie.

Deze gebieden zijn ook van belang voor het levend houden van de historie en de identiteit van de gemeente. Tot slot is ook de economische functie van belang. Ondernemers zorgen er voor werk en inkomen in de toeristische-recreatieve en agrarische sector. We zien kansen voor meervoudig ruimtegebruik.

In het deelgebied Groen Genieten willen we concreet de volgende doelstellingen realiseren:


Vitale Kernen

 • Ontwikkelen van onderscheidende landelijke woonmilieus, door herontwikkeling die past bij landschap, natuur en cultuurhistorie.
 • Ontwikkelen van kleinschalige bedrijvigheid en recreatieve functies.
 • Behouden en beter zichtbaar maken van cultuurhistorisch waardevolle panden en structuren, zoals oude bebouwingslinten en -clusters en de daaraan gelegen langgevelboerderijen.  We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de cultuurhistorische waardenkaart.
 •  Ontwikkelen van een gezonde en activerende leefomgeving, met veilige en aantrekkelijke plaatsen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Brabantse Omgevingsscan.

 

Transformatie buitengebied

 • Versterken van landschappelijke structuren, respect voor de oude gehuchten. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de cultuurhistorische waardenkaart.
 • Sloop en/of passende herbestemming van leegstaande (agrarische) opstallen (VAB’s).
 • Landbouw op een schaal die in evenwicht is met de omgeving.

Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

 • Versterken van laan- en erfbeplanting.
 • Maximaal gebruik maken van de ruimte die er is op daken om energie op te wekken en water vast te houden.
 • Besparen op energieverbruik van gebouwen en gebouwen voorzien van duurzame warmte.
 • Vergroten van de klimaatbestendigheid, door het creëren van meer groen en het vasthouden van water. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten.


HOE GAAN WE DAT BEREIKEN
De ambities van deze omgevingsvisie bouwen voort op het gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren. Ondernemers werken samen met inwoners, de gemeente en andere partijen aan de ontwikkeling van onze recreatieve groengebieden. Iedereen die hieraan mee wil werken is van harte uitgenodigd! Hier vind je informatie voor het ontwikkelen van een initiatief.

Ter inspiratie vind je hier voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling.

 • Ontwikkelen paardenrecreatie (routes, verblijfsmogelijkheden, veilige omgeving)
 • Versterken erfbeplanting, groenblauwe diensten (voedsel- en plukbossen, natuurbegraafplaats)
 • Herontwikkelen van cultuurhistorisch waardevolle panden.
kaart kaart wit deelgebied
New image
logo1
logo2

ACHTERGRONDINFORMATIE
Bij het maken van deze omgevingsvisie hebben we veel informatie verzameld. Deze kun je hier raadplegen. Als je verder nog vragen hebt over je leefomgeving, neem dan gerust contact op met de gemeente.

logo1
logo2
New image
groen genieten

INTRODUCTIE

De hoge en droge delen van de zandgronden gingen verstuiven waardoor stuifzandruggen ontstonden. Later groeiden deze dicht en ontstonden droge naald- en loofbossen. De grootste bossen zijn de Dennendijkse Bossen en de Oostappense Heide.

Met name in de Oostappense heide zijn de stuifzandruggen nog terug te vinden, zoals  De Puddingberg. Maar ook verschillende kleinere bospercelen zijn te vinden in het deelgebied Groen Genieten, gescheiden door agrarische percelen en een aantal woningen in het groen.

De bossen zijn recreatief aantrekkelijk, divers en de biodiversiteit is hoog. Wandelaars en fietsers komen er graag. Daarom zijn er verschillende recreatievoorzieningen te vinden in deze gebieden. Het kasteel van Asten, de golfbaan, de visvijver, mountainbike-, wandel-, fiets- en paardenroutes, maneges en verschillende vakantieparken en campings. Dat is Groen Genieten op steenworp afstand van onze dorpen!

WAT WILLEN WE KOESTEREN

De bossen vormen belangrijke recreatieve gebieden die toegankelijk zijn voor iedereen. We willen de bereikbaarheid van deze gebieden behouden, zodat onze inwoners en bezoekers kunnen genieten van natuur en landschap. Ook koesteren wij de afwisseling tussen verspreid gelegen agrarische percelen, woningen in het groen en kleine bospercelen.

De kasteelomgeving en de zandverstuivingen zijn belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke elementen die ons herinneren aan onze historie. In de Dennendijkse bossen zijn restanten van bijzondere veenvegetatie aanwezig. Deze waarden willen we behouden en vergroten.

New image

WAT WILLEN WE ONTWIKKELEN
Een groene omgeving in de nabijheid van woongebieden is belangrijk voor een hoge kwaliteit van leven. Om dat te bevorderen werken we aan een aantrekkelijke omgeving die uitnodigt om erin te vertoeven en actief te bewegen. Door diversiteit in inheemse soorten en leeftijd van de bomen vergroten we de weerbaarheid van onze bossen en de ecologische en de recreatieve waarde. Met name de Dennendijkse bossen met de grote variatie van droge en natte, en hoge en lage gebieden heeft grote potentie.

Deze gebieden zijn ook van belang voor het levend houden van de historie en de identiteit van de gemeente. Tot slot is ook de economische functie van belang. Ondernemers zorgen er voor werk en inkomen in de toeristische-recreatieve en agrarische sector. We zien kansen voor meervoudig ruimtegebruik.

In het deelgebied Groen Genieten willen we concreet de volgende doelstellingen realiseren:


Vitale Kernen

 • Ontwikkelen van onderscheidende landelijke woonmilieus, door herontwikkeling die past bij landschap, natuur en cultuurhistorie.
 • Ontwikkelen van kleinschalige bedrijvigheid en recreatieve functies.
 • Behouden en beter zichtbaar maken van cultuurhistorisch waardevolle panden en structuren, zoals oude bebouwingslinten en -clusters en de daaraan gelegen langgevelboerderijen.  We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de cultuurhistorische waardenkaart.
 •  Ontwikkelen van een gezonde en activerende leefomgeving, met veilige en aantrekkelijke plaatsen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Brabantse Omgevingsscan.

 

Transformatie buitengebied

 • Versterken van landschappelijke structuren, respect voor de oude gehuchten. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de cultuurhistorische waardenkaart.
 • Sloop en/of passende herbestemming van leegstaande (agrarische) opstallen (VAB’s).
 • Landbouw op een schaal die in evenwicht is met de omgeving.

Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

 • Versterken van laan- en erfbeplanting.
 • Maximaal gebruik maken van de ruimte die er is op daken om energie op te wekken en water vast te houden.
 • Besparen op energieverbruik van gebouwen en gebouwen voorzien van duurzame warmte.
 • Vergroten van de klimaatbestendigheid, door het creëren van meer groen en het vasthouden van water. We gaan uit van de situatie zoals vastgelegd in de Klimaatstresstest Asten.


HOE GAAN WE DAT BEREIKEN
De ambities van deze omgevingsvisie bouwen voort op het gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren. Ondernemers werken samen met inwoners, de gemeente en andere partijen aan de ontwikkeling van onze recreatieve groengebieden. Iedereen die hieraan mee wil werken is van harte uitgenodigd! Hier vind je informatie voor het ontwikkelen van een initiatief.

Ter inspiratie vind je hier voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de gewenste ontwikkeling.

 • Ontwikkelen paardenrecreatie (routes, verblijfsmogelijkheden, veilige omgeving)
 • Versterken erfbeplanting, groenblauwe diensten (voedsel- en plukbossen, natuurbegraafplaats)
 • Herontwikkelen van cultuurhistorisch waardevolle panden.
New image
logo1
logo2

ACHTERGRONDINFORMATIE
Bij het maken van deze omgevingsvisie hebben we veel informatie verzameld. Deze kun je hier raadplegen. Als je verder nog vragen hebt over je leefomgeving, neem dan gerust contact op met de gemeente.